Đối với Servier, việc tôn trọng các quy tắc tuân thủ là đảm bảo tính minh bạch, nhưng cũng là đòn bẩy của hiệu suất và sự tin tưởng, cho phép Tập đoàn đạt được các mục tiêu chiến lược một cách chính trực.

Từ ngày này sang ngày khác, việc tuân thủ cho phép chia sẻ, vận hành và đảm bảo đạo đức của Servier Group. Việc tôn trọng các quy tắc tuân thủ, phản ánh các yêu cầu của luật pháp, quy định và các quy tắc nghề nghiệp khác, góp phần vào tính bền vững của các hoạt động của Tập đoàn, phát triển niềm tin của các bên liên quan và lan tỏa sự xuất sắc của Servier trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao Tập đoàn thường xuyên củng cố hệ thống tuân thủ của mình, chẳng hạn như bằng cách tăng nguồn lực và nguồn lực dành riêng cho việc tuân thủ trên toàn thế giới, bằng cách triển khai hệ thống chống tham nhũng chuyên dụng và các công cụ công nghệ, đồng thời kết hợp việc tuân thủ trong chiến lược quản lý rủi ro toàn cầu của chúng tôi.

Các quy tắc tuân thủ áp dụng cho tất cả nhân viên, người quản lý và đối tác ở tất cả các quốc gia mà Tập đoàn hoạt động.

Trong các hoạt động hàng ngày của mình, nhân viên có thể dựa vào hai nguyên tắc cơ bản, Điều lệ Đạo đức và Quy tắc Ứng xử, cũng như dựa vào nội dung các quy tắc và đào tạo bằng văn bản được cung cấp bởi chương trình Tuân thủ. Tập đoàn dựa vào Ủy ban Tuân thủ và Văn phòng Đạo đức của mình để đảm bảo rằng Điều lệ Đạo đức và Quy tắc Ứng xử được áp dụng và tuân thủ một cách hợp lý.

Cam kết về đạo đức của Servier Group cũng mở rộng cho tất cả các đối tác của mình. Quy trình thẩm định tuân thủ của bên thứ ba đảm bảo rằng mỗi đối tác của Tập đoàn có thể tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng hoặc rủi ro uy tín khi tham gia với Tập đoàn đều có chung những yêu cầu này.

Quy Tắc Ứng Xử

Quy tắc Ứng xử hướng dẫn nhân viên về thái độ thích hợp cần duy trì để ngăn ngừa các tình huống tham nhũng, ảnh hưởng đến việc bán hàng rong, gian lận hoặc xung đột lợi ích. Nó cũng bao gồm các phương pháp hay nhất trong các lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nhân viên và đối tác cũng có quyền truy cập vào một nền tảng trực tuyến, nơi họ có thể bày tỏ mối quan ngại của mình với Văn phòng Đạo đức trong thời gian thực và đưa ra cảnh báo trong trường hợp không tuân thủ các quy tắc.