Bộ slide trình chiếu

Chỉ sử dụng cho mục đích phi thương mại.Bạn chỉ được phép sao chép và phân phát các thông tin, tài liệu trên bộ slide trình chiếu cho mục đích giáo dục. Nghiêm cấm hành vi sử dụng các tài liệu này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản.